Nhận Dịch Vụ Phát Điện từ PG&E

Trường hợp quý vị nhận được Thông Báo về dịch vụ phát điện GreenSource SJCE cho gia đình hoặc cơ sở kinh doanh của mình, thay vào đó, quý vị có thể chọn tiếp tục nhận dịch vụ điện hoàn toàn từ PG&E. Quý vị sẽ tiếp tục phải trả phí cho việc phát điện và cung cấp điện; cả hai dịch vụ này sẽ được PG&E cung cấp.

Chọn không tham gia có nghĩa là quý vị sẽ không tham gia vào chương trình năng lượng do địa phương quản lý của Thành Phố San José. Khách hàng sẽ không tiết kiệm tiền bằng cách chọn không tham gia; dịch vụ GreenValue SJCE có chi phí tương tự như PG&E và cung cấp các lợi ích bổ sung về các chương trình cộng đồng, kiểm soát địa phương, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Việc chọn tham gia không mất phí. Và nếu sau này quý vị quyết định rằng điện sạch hơn của SJCE cùng với mức giá cạnh tranh thực sự là một lựa chọn tốt cho quý vị, chúng tôi sẽ vui mừng chào đón quý vị quay lại!