GHI DANH VÀO GREENSOURCE

圣何塞手机网赌软件下载是圣何塞市默认发电服务的供应商。. SJCE服务区域内的账户将自动注册为SJCE的GreenSource发电服务。, 开始用这些城市,所以在9月的账目, 2018年2月和城里的家政企业, 2019. 持账目人可以要求不参加.

MỨC GIÁ

圣何塞手机网赌软件下载公司(SJCE)的发电成本是以一种更具竞争力的价格提供更清洁的电力的方式管理的。. 任何价格变动都将在圣何塞市议会宣布的公开会议上通过。. PG&电动充电不平等充电调整(无差异充电调整), 每个月向SJCE的客户收取额外费用。, 付为PG争取公共道路的使用权的&为您的家庭和企业提供电力服务。. Xin liên lạc PG&E想知道更多手机网赌软件下载这些费用的信息. SJCE计算了这些额外的成本. Xem mức giá SJCE trực tuyến tại www.theliberationofpersephone.com/vi 或拨号833-432-2454来知道更多信息的. 这些价格水平和比较成本可以随时间变化改主意.

经济援助计划

加州能源替代率等金融支持手机网赌软件排行榜, 家庭电费率援助和医疗基线津贴与SJCE相同。. 女士们,先生们,如果你们的名字写着在这些节目里放进任何数字跟PG&E,这些程序将继续适用于您作为SJCE的客户。.

TÍNH HÓA ĐƠN

你会收到PG的每月账单&E包括所有与电有关的费用,包括:SJCE的信号,发电成本. PG&E会为此付出更多的将钱SJCE发电机SJCE. PG&我将继续收取传输费用。, phân phối, 公共产品手机网赌软件排行榜和其他成本不应以与SJCE不提供服务的客户相同的价格发电。.

KHÔNG THAM GIA

您可以拨打833-432-2454,请求您不要参与SJCE发电服务。. 请准备好PG账号信息&E trong tay để thực hiện yêu cầu. Việc từ chối hoàn toàn miễn phí. 请注意,如果你拒绝加入并回到PG&E, 你们就能不能和整个年加SJCE回来, 同时需要遵守PG的服务条款和条件&E. 请记住,如果没有参与其中,并回到PG&E, 你将别无选择,只能在一年内回到SJCE,并遵守PG的条款和条件。&E. Ngoài ra, PG&E要求SJCE的客户使用以下选项之一返回PG的发电服务&E: 1)选择回到PG的发电机服务&电子在账单上按当前结算周期结束时的转账价格PG&E trong thời hạn sáu tháng và mức giá tiêu chuẩn sau đó; hoặc Lựa Chọn 2) Trở lại dịch vụ phát điện của PG&E,通知后六个月,按PG的标准价格&E. Vào www.pge.com/cca 进一步了解PG的条款和条件&E. 账户将在电表上显示的日期移动,并在账单上显示的周期中不移动。. Yêu cầu không tham gia nhận ít nhất 5 ngày trước ngày ghi trên đồng hồ của khách hàng sẽ được giải quyết cho ngày ghi trên đồng hồ này; mọi yêu cầu rút ra khác sẽ được giải quyết vào ngày ghi trên đồng hồ kế tiếp. 不参与或停止以其他方式使用SJCE服务的客户将在SJCE电力服务终止前向SJCE收取使用的电力费用。. 没有重新启动SJCE服务的费用,客户想要返回SJCE翻译后等待满年后不参与.

KHÔNG TRẢ TIỀN

圣何塞手机网赌软件下载公司可以把你的账户转到PG&14天后收到书面通知,如果你不付电费.

客户的私人书籍。

Xin đọc 谨慎的客户总监。 圣何塞手机网赌软件下载或电话号码833-432-2454.

对圣何塞全国第一个能源之|“清洁©2022 City of圣荷西. All Rights Reserved.
订阅手机网赌软件排行榜的每月通讯

 了解最新的圣何塞手机网赌软件下载新闻,了解新资源, programs, and rebates.

NEW! 希望每月收到来自圣何塞手机网赌软件下载的信息,包括手机网赌软件排行榜更新和节能提示? 请发短信至(833)415-2329报名.